Bob Berg
transcriptions

di Rodolfo Varani

https://www.youtube.com/watch?v=zYyGND-WYfou0026t=184su0026start=787